ทฤษฎีความพึงพอใจ

ความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ
                                        แมคคลีลแลนด์ (McClelland, 1985: 590) ให้คำนิยามของแรงจูงใจว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งสำหรับจุดมุ่งหมายขั้นพื้นฐานตามแรงกระตุ้นตามธรรมชาติ ซึ่งจะเกี่ยวกับพลังงานการเปลี่ยนแปลงและการเลือกแสดงพฤติกรรม
สปรินทอล (Sprinthall, 1991: 521) กล่าวว่าแรงจูงใจเป็นแรงขับหรือความต้องการที่จะ
แสดงออกที่ถูกชี้นำ ไปตามเส้นทางหรือหลีกเลี่ยงจากเป้าประสงค์บางประการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสภาวะภายในมีความบกพร่องหรือเกิดความต้องการจะดึงให้บุคคลกระทำ ไปยังทิศทางหรือหลีกเลี่ยงจุดมุ่งหมายบางอย่าง
เวเทน ( Weiten, 1997: 379) ให้คำจำกัดความของแรงจูงใจว่าเป็นความต้องการ(needs),
ความอยาก (wants), ความสนใจ (interests) และความปรารถนา (desire) ที่ชักจูงบุคคลในทิศทางที่แน่วแน่ หรือการกล่าวสั้น ว่า การจูงใจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มุ่งสู่จุดมุ่งหมาย  อ่านเพิ่มเติม